Rekisteriseloste ja Tilaajavastuu

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (533/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ
Puhdas Ilo Oy
Y-tunnus 2567077-2
puh. 043 2180 820
e-mail: info@puhdasilo.fi

YHTEYSHENKILÖ
Suvi Toivola
puh. 050 4420 535
e-mail: suvi@puhdasilo.fi

REKISTERIN NIMI
Puhdas Ilo Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Puhdas Ilo Oy:n asiakastiedon ylläpito.

Asiakasrekisteriä käytetään sovittujen palveluiden tuottamiseen, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakastyytyväisyyskyselyihin sekä asiakkaan luvalla yrityksen tekemää sähköpostiviestintää varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan nimi, yhteystiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, asiakashistoria.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaalta saatu tieto asiakasuhteen alkaessa.

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakastiedot on tallennettu rekisterinpitäjän omaan järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

REKISTERIN KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta.

 

TILAAJAVASTUULAKI

Tilaajavastuulaissa tarkoitettuja tilaajia ovat yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, jotka käyttävät vuokrattuja työntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa. Tilaajia ovat kaikki elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen elinkeinotoimintansa aloittamisesta. Tilaaja voi olla myös ulkomainen yritys toimiessaan Suomessa. Maatalouden ja kalastuksen elinkeinonharjoittajat sekä kotitaloudet eivät pääsääntöisesti ole tilaajavastuulain tarkoittamia tilaajia.

Selvitysvelvollisuuden sisältö

Tilaajan tulee hankkia ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen tekemistä seuraavat sopimuskumppania koskevat selvitykset ja todistukset:

  • selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • kaupparekisteriote
  • todistus verojen maksamisesta
  • verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  • todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

Sopimuksen solmimishetkellä tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta sopimuksen päättymisestä.

Raportti tilaajavastuulain edellyttämistä dokumenteista on saatavilla sivulta www.tilaajavastuu.fi  Puhdas Ilo Oy:n Y- Tunnuksella 2567077-2.